МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.11.23
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах түвшинд тэгш ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ

Улс төрийн намууд жендэрийн тэгш байдлыг хангахад манлайлах шаардлагатай.

ШИНЭ МЭДЭЭ