МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Сумдын Соёлын төв шинэ техник хэрэгсэлтэй боллоо
2023.11.01
Орон нутгийн хөгжил

Сумдын Соёлын төв шинэ техник хэрэгсэлтэй боллоо

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Төв аймгийн 27 сумын Соёлын төвд техник хэрэгслийг сайжруулах зорилгоор зөөврийн компьютер, өсгөгч пульт, тэжээлийн блок, чанга яригч техник хэрэгслийг сумын соёлын төвд хүлээлгэн өглөө.

Бүрэн сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Дэлгэрхаан сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Эрдэнэсант сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Өндөрширээт сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Заамар сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Цээл сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Угтаалцайдам сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Лүн сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Баянхангай сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Баянцогт сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

Аргалант сумын соёлын төвд шинэ тоног төхөөрөмж хүлээлгэн өглөө

ШИНЭ МЭДЭЭ