Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан

Барилга, Хот байгуулалт

Харилцаа Холбоо, Мэдээллийн технологи

Байгаль орчин, Аялал жуулчлал

Уул уурхай, Ашигт малтмал

Үйлдвэр, Хөдөө Аж ахуй

Эрүүл мэнд

Эрчим хүч

Зам, Тээвэр